24.06.1992 – Freital-Hainsberg

No.1009 – 97-09-53

No.1010/1011/1017/1018 – 99 715 (VI K)

No.1012/1013/1019/1020 – 099 744-5

No.1014/1021 – 099 744-5+N7569 – km 0,0

No.1015/1022 – 099 744-5+N7569 – km 0,2

No.4001 – 3-Schienen-Gleis