29.12.1992 – Freiberg

No.7639 – GMF31

No.7640 – GKW3912

No.7641 – GKW3912

No.7642 – 201 024-7

No.7643 – 298 058-9