26.09.1992 – Betriebshof Trachenberge

Lottchen (No.10020)

1413 (No.10021)

1820 (No.10022)

729 044-8 (No.10023/25/26)

729 018-3 (No.10024)

213 202-1 (No.10027)

201 402-4 (No.10028)

————————————–

471 110-0  in Trachau (Ikarus) – (No.10029)